-1 Tag Freitag, 21. Juni 2024 +1 Tag-

ZeitPlatz 1Platz 2Platz 3
8 - 9freifreifrei
9 - 10freifreifrei
10 - 11freifreifrei
11 - 12freifreifrei
12 - 13freifreifrei
13 - 14freifreifrei
14 - 15freifreifrei
15 - 16freifreifrei
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21freifreifrei